قیمت چای

قیمت چای در جهان و میزان تولید چای در ایران چقدر است؟

قیمت چای و میزان تولید چای موضوعی ست که امروز در چای مارکت به‌ اختصار مورد اشاره قرار میدهیم. قیمت چای در جهان قیمت چای در وهله‌ی اول، بستگی به کیفیت آن دارد و کیفیت برگ چای نیز به عامل‌های مختلفی نظیر شرایط آب و هوایی، عملیات کشاورزی، طرز برداشت و شرایط فرآیند و عامل ژنتیکی…