چای دارجیلینگ

انواع چای دارجلینگ هندوستان و خواص آن

کمتر کسی است که نام چای دارجلینگ هندوستان را نشنیده باشد. در ضمن، نام چای دارجلینگ با نام مناطق دیگرِ هندوستان همچون چای دارجلینگ آسام و نیز نام برخی مارک‌های چای ایرانی نیز ترکیب شده و بسیار مصطلح است؛ مانند چای دارجلینگ احمد، چای دارجلینگ شهرزاد، چای دارجلینگ جهان و… در این مقاله به تاریخچه…